Intervju Berina Alagića za novinsku agenciju Patria

Alagić: Uz pomoć EBRD-a nove investicije u infrastrukturu KJKP Toplane-Sarajevo

Intervju Berina Alagića za novinsku agenciju Patria

Alagić: Uz pomoć EBRD-a nove investicije u infrastrukturu KJKP Toplane-Sarajevo

Berin Alagić, direktor KJKP Toplane-Sarajevo na kraju sezone grijanja u intervjuu za Patriju govori o poslovanju ovog preduzeća, budućim projektima, pripremama za narednu sezonu grijanja, ali i saradnji sa EBRD-om u unapređenju infrastrukture preduzeća.

Na izmaku smo ove sezone grijanja. Iako će pogoni Toplana biti spremni za zagrijavanje i do 15. maja, kako bi ste ocijenili ovu sezonu grijanja?

Alagić: Imajući u vidu da je zbog vremenskih prilika sezona grijanja koja je na izmaku počela i prije 15. oktobra 2019. godine, da se još uvijek shodno Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju, distribuciju i korištenje toplotne energije vrši zagrijavanje u onoj mjeri u kojoj je to neophodno, da smo do danas ostvarili preko 190 dana aktivnog grijanja, da uz svu starost postojeće infrastrukture toplifikacionog sistema putem kojeg se zagrijava preko 160 hiljada građana u sezoni grijanja nije zabilježen niti jedan dugotrajni sistemski prekid u snabdijevanju toplotne energije, da smo uspješno intervenisali na postrojenjima i distributivnoj mreži preko 540 puta, možemo konstatovati da je sezona grijanja koja je na izmaku protekla uspješna.

Toj konstataciji ide u prilog i činjenica da smo sve vrijeme od proglašenja prirodne nesreće zbog pandemije izazvane koronavirusom, a sa kojom smo se susreli u sezoni grijanja, osigurali uspješno obavljanje osnovne funkcije Preduzeća, odnosno proizvodnje i distribucije toplotne energije uz poštivanje svih naredbi, provođenje mjera i preporuka izdatih od strane nadležnih organa, te da u Preduzeću do danas nije identifikovan niti jedan radnik koji je obolio od koronavirusa, dok se 4 radnika nalaze u samoizolaciji zbog direktnog kontakta sa njihovim srodnicima. Opasnost od pojave i širenja koronavirusa u KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. je identifikovana na vrijeme, te smo pravovremenom reakcijom započeli određene aktivnosti na suzbijanju virusa i prije zvaničnog proglašenja stanja prirodne nesreće. Cijelo vrijeme se vodi maksimalna briga o zdravlju i zaštiti radnika Preduzeća i korisnika koji posjećuju Centre za korisnike.

Podsjećamo da smo u ovoj sezoni grijanja zbog činjenice da su vremenske prilike u oktobru 2019. godine bile povoljne, te da je u tom mjesecu bila umanjena isporuka toplotne energije, na osnovu prethodno urađenih stručnih analiza i konsolidacije poslovanja, svim korisnicima koji plaćaju po paušalu, umanjili oktobarski račun za 10 %, što smatramo opravdanim i poštenim pristupom prema našim sugrađanima i praksom koja bi se trebala primjenjivati i u narednom periodu.

Pogonska spremnost Toplana, a prema već pomenutoj Uredbi ostaje do 15. maja 2020. godine, nakon čega započinjemo aktivnosti na remontu i rekonstrukciji sistema, odnosno aktivnostima na pripremi za narednu sezonu grijanja.

Krajem prošle godine Toplane su potraživale od korisnika preko 90 miliona KM i to preko 80 miliona od fizičkih i 10 miliona KM od pravnih lica, imali ste isljučenja, da li je to postiglo određeni efekat?

Alagić: Dospjela, a nenaplaćena potraživanja su veliki teret za poslovanje Toplana, posebno sa aspekta izmirivanja vlastitih obaveza u kratkom roku, ali i neophodnih investicijskih ulaganja, kako bi sistem funkcionisao uspješno na dugi rok. Mi smo se od početka rada Uprave opredijelili za nultu stopu tolerancije prema korisnicima koji su prema zakonskim i internim pravilima dužnici izvan rokova, što je prvi put nakon dugo godina za mene neshvatljive tolerancije prema istima, čime ispunjavamo i zaključak Skupštine i jednu od
mjera Vlade Kantona Sarajevo o povećanju nivoa naplate komunalnih preduzeća.

Prvi rezultati isključenja dužnika izvan roka plaćanja, dali su značajne efekte i to u iznosu od preko 600.000 KM u kratkom roku. Također, pokrenuli smo niz dodatnih aktivnosti i novih modela sa ciljem jačanja naplate koji će zasigurno dati milionske efekte u roku od 12 i više mjeseci, što je jedan od strateških ciljeva Uprave.

Postojala je ideja da se na Toplane priključi što više novih objekata, pozvali ste investitore na saradnju, u proteklih nekoliko mjeseci više je novoizgrađenih objekata priključeno na sistem Toplana. Time bi se smanjio broj pojedinačnih ložišta što bi dovelo i do smanjenja zagađenja zraka u KS. Da li ste zadovoljni odzivom ?

Alagić: Uprava je orijentisana na razvojne projekte za Toplane, a to prije svega znači uspostavljanje saradnje sa investitorima koja do sada skoro da nije postojala. Po prvi put smo javno pozvali sve investitore koji investiraju u izgradnju stambenih i poslovnih objekata i prostora na uspostavljanje direktne saradnje u kojoj imamo win-win situaciju za investitore, buduće kupce stanova i ostale građane Sarajeva.

U Kantonu Sarajevo danas imamo više desetina hiljada individualnih ložista koja su u velikom broju direktni zagađivači zraka. Prednosti centralnog grijanja sa kotlovnicom nad etažnim grijanjem sa kombi bojlerima, u zgradama sa većim brojem stanova, su višestruke i odnose se na sve učesnike u tom procesu, ali i na ostale građane koji nisu vezani za predmetni objekat. Prednost za investitora se odnosi na cijenu kotlovnice čiji su troškovi izgradnje niži za preko 50% u odnosu na cijene ugradnje kombi bojlera i plinskih setova za zgrade i objekte sa 50 -100 stanova /prostora.

Pokušavamo pojasniti da investitoru ostaje na raspolaganju i veća površina stanova jer nema veliki broj dimnjaka koji prolaze kroz objekat, dok je sigurnost građana i imovine značajno veća jer nema plinskog razvoda po cijelom objektu. Također, prednost za buduće stanare se ogleda u tome što isti nisu zaduženi za održavanje, servisiranje i upravljanje sistema grijanja jer kotlovnicom upravlja stručni operater, dok su stanari samo zadovoljni korisnici.

Novi toplifikacioni sistemi omogućavaju i pripremu tople sanitarne vode, te grijanje tokom cijele godine kako god odgovara korisnicima, a da se pri tome utrošak toplotne energije plaća se prema njenoj stvarnoj potrošnji. Prednosti za sve građane se odnose na znatno manje emisije štetnih tvari iz jedne kontrolirane kotlovnice, nego iz 50 - 100 odvojenih ložišta koji
rade manje više nekontrolirano, čime Toplane Sarajevo direktno doprinose smanjenju zagađenja zraka. 

Na zadovoljstvo svih strana možemo istaći da smo samo u ovoj godini uspostavili direktnu saradnju sa značajnim brojem investitora, gdje smo u konačnici preuzeli ili je u toku preuzimanje kotlovnica na upravljanje. Primjera radi, na osnovu zahtjeva investitora “Ans Drive” d.o.o. Sarajevo za priključenje novoizgrađenog objekta Sarajevo Tower, u ul. Kolodvorska, na toplifikacioni sistem Toplana. Toplane su izvršile sve neophodne radove kako bi se Sarajevo – Tower od naredne sezone grijanja zagrijavao putem sistema kotlovnice Živko Jošilo što znači da ćemo zagrijavati preko 450 novih stanova.

Sve aktivnosti provedene u okviru realizacije ovog značajnog projekta izgradnje priključnog vrelovoda za objekat Sarajevo Tower, kao što su inženjering poslovi i projektovanje, nadzor nad izvođenjem radova, te nabavka opreme i izvođenje mašinskih radova uspješno su izvršene vlastitim kapacitetima Toplana.

Isto tako, na osnovu zahtjeva investitora CEMAL-ŠPED d.o.o. za priključenje novoizgrađenog stambeno poslovnog objekta „NINA STAN“ na toplifikacioni sistem centralnog grijanja, Toplane Sarajevo su realizovale aktivnosti na preuzimanju već izgrađene krovne gasne kotlovnice instalisane toplotne snage 762 kW. Jednostavno realizacijom ovakvih ili sličnih projekata u saradnji sa Kantonom, lokalnim opštinama, investitorima i krajnjim korisnicima nam je namjera da damo svoj doprinos da se u Kantonu Sarajevo uspostavi sistem u kojem profesionalni operateri poput Toplana upravljaju sistemom grijanja, čime će se drastično i dugoročno smanjiti zagađenje zraka. To je moguće samo ukoliko budemo radili zajedno.

U toku su pregovori o preuzimanju kotlovnica u stambenim kompleksima Miljacka, Izvor kao i drugih što je također jedan od strateških ciljeva Uprave.

Kakva je infrastruktura KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. kada govorimo o postrojenjima, kakvi su planovi na tom polju?
 
Alagić: Prije svega želim reći da smo uspostavili direktnu komunikaciju i saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i njenim uredom u Sarajevu, kojima se moram zahvaliti na odličnom iskustvu tokom dosadašnjih razgovora kao i iskazanoj želji za podrškom našim projektima. Kolege iz Sarajevskog ureda EBRD-a su razgovarali sa premijerom Vlade Kantona kao i resornom ministricom komunalne privrede i infrastrukture i prenijeli nam da su istakli podršku razvojnim projektima na kojima radi ova Uprava.

Očekujemo da ćemo kroz realizaciju kreditnih linija i grantova u narednom periodu uz podršku i garancije Vlade Kantona Sarajevo investirati značajne iznose u zamjenu amortizovane infrastrukture i tako spriječiti urušavanje energetskog sektora u Kantonu Sarajevo.
 
Sama infrastruktura je jako loša, jer je prosječna starost infrastrukture preko 30 godina i amortizovano je gotovo 90 posto iste. U infrastrukturu se dugi niz godina nije ulagalo, osim u interventnim slučajevima što ni u jednom pogledu nije dovoljno. Bitno za napomenuti je da ključni dobavljači garantuju rezervne dijelove do 10 godina, što je u poređenju sa starosti naše opreme zaista zabrinjavajući podatak koji nosi veliki rizik u funkcionisanju cjelokupnog sistema.
 
Uprava je odlučno  krenula od prvog dana u konsolidaciju procesa unutar Toplana, kao i u planiranje ozbiljnog investicijskog ciklusa koji će obuhvatiti neophodan cjelokupan  sistem, a na osnovu internih analiza kao i  „Studije izvodljivosti o proširenju i poboljšanju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo“  koja je usvojena od strane Vlade Kantona Sarajevo. Tačnije, radi se o projektu za koje će Toplane tražiti finansijska sredstva stranih kreditora, u prvom redu Evropske banke za obnovu i razvoj uz adekvatne garancije Vlade Kantona Sarajevo.
 
Nažalost, novonastala situacija uzrokovana koronavirusom bi mogla značajno poremetiti planirani investicijski ciklus, s tim da će Uprava kroz alternativne aktivnosti napraviti ključne pripreme koje će omogućiti realizaciju planiranih aktivnosti čim se steknu uslovi odnosno ukine stanje nesreće proglašeno u FBiH.

Direktor Toplana zahvalio se i radnicima, posebno službama proizvodnje, distribucije i servisa za doprinos u održavanju kontinuiteta isporuke toplotne energije našim korisnicima u svim vremenskim i novonastalim okolnostima.

Preuzeto od novinske agencije "Patria"