Organizaciona struktura

KJKP Toplane Sarajevo je kantonalno javno komunalno preduzeće organizirano u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Preduzeća su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.


Skupština Preduzeća

Predsjedavajući Skupštine:

Magistar prava Ermin Veličanin - rođen 06.05.1983. godine u Sarajevu


Članovi:

Senka Tahmaz, dipl. pravnik - rođena 21.04.1983. godine u Gračanici

Abid Jusić, dipl. pravnik - rođen 20.07.1949. godine u Opštini Sokolac


Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora:

Žan Matić, dipl.ecc, rođen 09.08.1968. godine u Sarajevu

Članovi:

Ibrahim Kerla, mr. menadžmenta, rođen 16.06.1960. godine u Semizovcu - Svrake, Vogošća

Safer Šarić, dipl. maš. ing., rođen 24.09.1962. godine u Olovu


Uprava

Berin Alagić, dipl. ecc, rođen 08.12.1980. godine

Direktor KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o., Sarajevo


mr.sci. Mirza Musić, dipl. ing.maš.
, rođen 18.05.1982 .godine u Sarajevu

Izvršni direktor tehničkih poslova:  (član Uprave Preduzeća)


Sejfo Ušanović, dip. ecc,  rođen 09.06.1959. godine u Goraždu

Izvršni direktor ekonomsko-finansijskih poslova


Mahir Delić, dipl. pravnik, rođen 28.06.1973. godine u Sarajevu

Izvršni direktor pravnih i općih poslova


Odbor za reviziju

Predsjednica Odbora za reviziju:

Muamera Šišić, dipl. ecc., rođena 16.11.1969. godine u Visokom,

 
Članovi:

Mr.sc. Advija Alihodžić, dipl. ecc., rođena 06.05.1961. godine, Sokolac,

Imad Rapa, dipl. pravnik, rođen 10.09.1970. godine u Sarajevu

Mr sci. Almina Mujčić, dipl. ecc., rođena 04.04.1966. godine u Sarajevu (Članica Odbora za reviziju bez prava glasa - Direktorica Odjela interne revizije)