Organizaciona struktura

KJKP Toplane Sarajevo je kantonalno javno komunalno preduzeće organizirano u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Preduzeća su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.


Skupština Preduzeća

Predsjedavajući Skupštine:

Magistar prava Ermin Veličanin - rođen 06.05.1983. godine u Sarajevu


Članovi:

Senka Tahmaz, dipl. pravnik - rođena 21.04.1983. godine u Gračanici

Abid Jusić, dipl. pravnik - rođen 20.07.1949. godine u Opštini Sokolac


Nadzorni odbor

v.d. predsjednika Nadzornog odbora:

Edhem Imamović, dipl. ecc, rođen 06.08.1993. godine u Sarajevu

v.d.članova Nadzornog odbora:

Enver Smajkan, dipl. pravnik, rođen 07.09.1962. godine u Foči,

Almir Puščul, mr. ecc, rođen 06.08.1983. godine u SarajevuUprava

v.d. Direktora KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o., Sarajevo

Amel Đogić, dipl. pravnik, rođen 08.01.1990. godine, Sarajevo

v.d Izvršnog direktora za tehničke poslove

Siniša Jovanović, dipl.ing.maš. rođen 21.12.1982. godine, Sarajevo

v.d. Izvršnog direktora za ekonomsko - finansijske poslove

Predrag Mlađen, dipl.ecc., rođen 21.11.1976. godine, Sarajevo

 
Odbor za reviziju

Predsjednica Odbora za reviziju:

Muamera Šišić, dipl. ecc., rođena 16.11.1969. godine u Visokom,

 
Članovi:

Mr.sc. Advija Alihodžić, dipl. ecc., rođena 06.05.1961. godine, Sokolac,

Imad Rapa, dipl. pravnik, rođen 10.09.1970. godine u Sarajevu

Mr sci. Almina Mujčić, dipl. ecc., rođena 04.04.1966. godine u Sarajevu (Članica Odbora za reviziju bez prava glasa - Direktorica Odjela interne revizije)