POTPISAN SPORAZUM

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Toplane Sarajevo potpisali Sporazum o subvencioniranju troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije

POTPISAN SPORAZUM

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Toplane Sarajevo potpisali Sporazum o subvencioniranju troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije

U cilju implementacije Studije izvodljivosti o proširenju i poboljšanju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo, Faruk Kapidžić, ministar Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Amel Đogić, v.d. direktora sarajevskih Toplana su početkom septembra ove godine potpisali „Sporazum o saradnji na realizaciji projekta subvencioniranje troškova ugradnje individualnih mjerila toplotne energije u objektima na sistemu daljinskog grijanja“ na kojima je to tehnički izvodljivo.

Ministarstvo je za realizaciju predmetnog projekta obezbijedilo finansijska sredstva u iznosu od 250 hiljada KM. Iznos subvencioniranja troškova ugradnje individualnih mjerila po korisniku usluge, uslovi koje moraju ispunjavati zainteresovani korisnici usluge, kao i kriteriji za određivanje broja bodova i utvrđivanje reda prvenstva kandidata na rang listi, bit će određeni Javnim pozivom koji će biti objavljen u dnevnim listovima i na web stranici Kantona Sarajevo.

Realizacijom ovog projekta, pored obračuna i fakturisanja usluge na osnovu izmjerene utrošene energije na obračunskom mjernom mjestu, osigurava se postizanje efekata energijske efikasnosti bez značajnog ugrožavanja budžeta vlasnika objekata - korisnika subvencije.