BERIN ALAGIĆ, DIREKTOR KJKP „TOPLANE - SARAJEVO“ DOO

Pokretanje investicija u obnovu i razvoj infrastrukture kao prioritet u naredne 4 godine

BERIN ALAGIĆ, DIREKTOR KJKP „TOPLANE - SARAJEVO“ DOO

Pokretanje investicija u obnovu i razvoj infrastrukture kao prioritet u naredne 4 godine

KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. završavaju poslovnu 2019. godinu sa pozitivnim rezultatom. Očekivani prihodi sa 31.12.2019.godine iznose preko 60 miliona KM, a očekivana ostvarena dobit iznosi preko 4 miliona KM. Pozitivan finansijski rezultat će doprinijeti smanjenju akumuliranog gubitka iznad visine kapitala koji iznosi preko 80 miliona KM.

Nova Uprava odlučno je krenula u konsolidaciju procesa unutar Toplana, kao i u investicijski ciklus koji će obuhvatiti neophodan remont cjelokupnog sistema, a na osnovu „Studije izvodljivosti o proširenju i poboljšanju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo“ koja je usvojena od strane Vlade Kantona Sarajevo. Tačnije, radi se o projektu za koje će Toplane tražiti finansijska sredstva stranih kreditora uz adekvatne garancije Vlade Kantona Sarajevo, čiju podršku imamo u pokretanju navedenih aktivnosti.

Paralelno sa navedenim, zahvaljujući pozitivnom finansijskom rezultatu Toplane Sarajevo će vlastitim sredstvima krenuti u ispunjenje ambicioznog Plana za 2020. godinu kojim su planirane prijeko neophodne investicije u iznosu od preko 10 miliona KM namijenjene isključivo za implementaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata. Podsjećamo, starost naših postrojenja je u prosjeku 20 i 30 godina, što predstavlja veliki sistemski rizik za stabilnost cjelokupnog sistema grijanja u Kantonu Sarajevu.

Također, nastavljamo sa aktivnim pristupom u cilju naplate preko 90 miliona KM potraživanja, kao i sa isključenjima dužnika, pravnih i fizičkih lica kod kojih su se stekli uslovi. Prvi rezultati aktivnosti na isključenju dužnika izvan roka plaćanja, već daju značajne efekte koji će direktno doprinijeti dodatnoj stabilnosti poslovanja Toplana.