Prijava na uslugu E-račun

Za uspješnu registraciju usluge e-račun morate popuniti navedena polja.

Prihvatanjem uslova korištenja usluge e-račun, Korisnik usluge izjavljuje da:

  • je saglasan da mu se računi za centralno grijanje dostavljaju, isključivo u elektronskoj formi, putem e-mail adrese navedene u PRIJAVI NA USLUGU E-RAČUN, koja predstavlja novu adresu dostave računa. Na ovaj način ispunjena je obaveza KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Toplane) da dostavi račun za centralno grijanje, shodno važećim zakonskim propisima. Trenutkom slanja računa od strane Toplana na navedenu e-mail adresu Korisnika usluge, račun se smatra ispostavljenim, a Korisnik usluge se obavezuje da ispostavljeni račun plati u roku od 30 dana od dana ispostavljanja;
  • je saglasan da će adresa za dostavu računa uvijek biti e-mail adresa Korisnika usluge koja je posljednja evidentirana, kao aktivna, u sistemu Toplana;
  • je upoznat da može izvršiti promjenu navedene e-mail adrese za slanje računa podnošenjem Zahtjeva lično ili putem punomoćnika u Centrima za korisnike Toplana, odnosno putem web stranice Toplana;
  • će obavijestiti Toplane o svakoj promjeni podataka bitnih za dostavu računa putem e-mail adrese, odnosno podataka koji mogu prouzrokovati nemogućnost dostave računa;
  • je saglasan da Toplane nisu odgovorne za slučaj nemogućnosti dostavljanja računa na posljednju e-mail adresu Korisnik usluge (evidentiranu u sistemu Toplana), ukoliko je e-mail adresa Korisnika usluge postala nevažeća ili zbog drugog razloga koji se ne može pripisati u krivicu Toplana;
  • je upoznat da podnošenjem Zahtjeva lično ili putem punomoćnika u Centrima za korisnike Toplana, odnosno putem web stranice Toplana, može zahtijevati prestanak usluge dostave računa putem elektronske pošte, nakon čega će Toplane nastaviti slati račune putem pošte na ranije korištenu adresu ili novo definisanu adresu za dostavu računa;
  • je saglasan da, u slučaju neplaćanja tri uzastopna mjesečna računa za centralno grijanje, Toplane otkažu dostavu računa putem elektronske pošte, te da nastave slati račune putem pošte na adresu prostora;
  • je upoznat da se usluga e-račun može aktivirati isključivo odgovorom (klikom) na ostavljeni link (iz e-maila);
  • je saglasan da Toplane kao Kontrolor, u smislu odredbi Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH, Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR), Konvencije za zaštitu lica/osoba s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka (ETS BR:108), mogu u svrhu fakturisanja i naplate usluge, evidentirati i obrađivati lične podatke: ime i prezime/naziv, broj lične karte/pasoša/ID/PDV broj, šifra stana/poslovnog prostora. Saglasnost se daje na period trajanja ugovornog/poslovnog odnosa sa KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.
*Sva polja su obavezna