Upravnici

Prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade obaveza upravika zgrada je održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja.

Prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade obaveza upravnika zgrada je održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, u šta spadaju sljedeće instalacije:

Obaveza korisnika usluge je:

Skrećemo pažnju da, u skladu sa članom 6. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine Kantona Sarajevo br.22/16), nisu dozvoljene nikakve samoinicijativne izmjene na unutrašnjim instalacijama centralnog grijanja.

U slučaju izmjena na unutrašnjim instalacijama centralnog grijanja korisnik usluge je obavezan pribaviti saglasnost davaoca usluge.


U slučajevima curenja na kućnim instalacijama centralnog, grijanja u zgradama čiji upravnik ima ugovor sa KJKP Toplane Sarajevo za vršenje usluga hitnih intervencija, prijavite kvar na telefone 033/ 650 956 i 033/ 650 979 koji su na raspolaganju 24 sata dnevno.