Politika kvaliteta

Našu Politiku transparentno i otvoreno saopćavamo: zaposlenicima, korisnicima usluga i ostalim zainteresovanim stranama.

U cilju ostvarivanja osnovnih funkcija:

koje čine integralni dio ukupne poslovne politike preduzeća, menadžment je donio Politiku upravljanja kvalitetom, okolinom, zdravljem i sigurnošću.

Rekonstrukcijom i modernizacijom postrojenja u skladu sa najsavremenijim tehničko-tehnološkim rješenjima, redovnim održavanjem postrojenja i sigurnosnim provjerama sredstava za rad, kao i prevencijom zagađenja, nesreća i povreda na radu, nastojimo postići:

Tražeći najbolja organizaciona rješenja, prateći potrebe korisnika kroz transparentan odnos i komunikaciju sa njima, poštivajući zakonske propise, permanentno educirajući zaposlenike i kontrolišući vlastite procese nastojimo da: