Organizaciona struktura

KJKP Toplane Sarajevo je kantonalno javno komunalno preduzeće organizirano u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Preduzeća su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.


Skupština Preduzeća

Punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo radi vršenja ovlaštenja Skupštine u KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. / predsjednik Skupštine Preduzeća:

Ismar Adžajlić, dipl.ing.el., rođen 24.04.1987. godine u Trebinju


Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora:

Dragan Duvnjak, dipl. ing.el., rođen 09.09.1977. godine u Sarajevu

Članovi Nadzornog odbora:

Enver Smajkan, dipl. pravnik, rođen 07.09.1962. godine u Foči,

Fikret Nukica, dipl.ing.el., rođen 21.05.1955. godine u Dragovićima, Općina HadžićiUprava

Direktor KJKP "Toplane - Sarajevo" d.o.o., Sarajevo

Sejfo Ušanović, dipl. ecc, rođen 09.06.1959. godine, Goražde

 

Izvršni direktor tehničkih poslova:

Mr sci. Mirza Musić, dipl. ing.maš., rođen 18.05.1982. godine, Sarajevo

 

Izvršni direktor pravnih, općih i ekonomskih poslova:

Amel Đogić, dipl. pravnik, rođen 08.01.1990. godine, Sarajevo

 Odbor za reviziju

Članovi:

mr.sc. Alihodžić Advija, dipl. ecc, predsjednica 

Delić Ćamil, dipl.ecc, član

Bakir Ćelosmanović, dipl.pravnik, magistar, član

Naida Orman Avdić, magistar, dipl oec.  (Članica Odbora za reviziju bez prava glasa - Direktorica Odjela interne revizije)