Informacija

Priprema postrojenja za sezonu grijanja 2023/2024

Informacija

Priprema postrojenja za sezonu grijanja 2023/2024

Nakon okončanja sezone grijanja 2022/2023. i isteka zakonskog roka za pogonsku spremnost postrojenja za proizvodnju i distribuciju toplotne energije (15.05.2023. godine) KJKP „Toplane - Sarajevo" d.o.o. su odmah otpočele sa planskim aktivnostima na redovnom i investicionom održavanju i rekonstrukciji toplifikacionih sistema u cilju pripreme za sezonu grijanja 2023/2024.

Pomenute aktivnosti odvijaju se u skladu sa dinamičkim planom, na osnovu kojeg se izvode radovi na redovnom održavanju kotlovskih postrojenja, toplotnih podstanica, distributivne mreže sa pripadajućim mjernim mjestima, kao i mjerača utroška toplotne energije. Ovi radovi podrazumijevaju pripremu instalacija u toplifikacionim sistemima, održavanje i zamjenu dotrajalih dijelova, na kojima su u toku prethodne sezone grijanja uočeni tehnički nedostaci, sa ciljem ispravnog funkcionisanja, povećanja efikasnosti i poboljšanja u radu mašinske i elektro opreme toplifikacionih sistema. 

U okviru investicionog održavanja završeni su radovi  na zamjeni gorionika na dva kotla u kotlovnici K-5 ukupne vrijednosti investicije cca. 1.100.000 KM. Trenutno se obavljaju i radovi na zamjeni cirkulacionog sistema i razdjeljivača toplote, te ugradnji kontrolnih mjerila utroška toplotne energije u sklopu kotlovnice Lenjinova. Inevsticija za ove radove iznosi cca. 150.000 KM. Također u toku su i završne aktivnosti vezane za projektovanje i nabavku opreme za rekonstrukciju kotlovnice Branka Blažek. Radovi na ovoj rekonstrukciji podrazumijevaju zamjenu gorionika na oba kotla, te uvođenje sistema za hidrauličku optimizaciju i automatski rad postrojenja. Vrijednost investicije iznosi cca. 1.000.000 KM a radovi će biti okončani do početka sezone grijanja 2023/2024.

Osnovni cilj gore navedenih aktivnosti na investicionom održavanju jeste osiguravanje pouzdanog i kvalitetnog zagrijavanja korisnika priključenih na toplifikacione sisteme KJKP “Toplane - Sarajevo" d.o.o., modernizacija zastarjele opreme, osiguravanje funkcionalnosti u radu termoenergetskih postrojenja, povećenje energetske efikasnosti i optimizacija sistema za proizvodnju toplotne energije, te smanjenje emisija polutanata i zaštita životne sredine.

U skladu sa dinamičkim planom i Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije, toplifikacioni sistem KJKP „Toplane - Sarajevo" d.o.o., će biti pogonski pripremljen za proizvodnju i isporuku toplotne energije korisnicima do 20. septembra, kako to pomenuta Uredba i nalaže.


Čišćenje cijevi sa dimne strane kotla


Čišćenje cijevi sa dimne strane kotla


Sanacija distributivne mreže


Zamjena gorionika na kotlu


Zamjena gorionika na kotlu


Rekonstrukcija cirkulacionog sistema


Rekonstrukcija cirkulacionog sistema