Novi projekat

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo pokrenule najveći projekat u posljednjih 20 godina

Novi projekat

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo pokrenule najveći projekat u posljednjih 20 godina

Nakon 15. maja tekuće godine KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo svake kalendarske godine u periodu van sezone grijanja, a prema ranije usvojenom Planu za remont i Planu investicionog održavanja, provode niz aktivnosti u cilju što bolje pripreme za narednu sezonu grijanja koja počinje najkasnije 15. oktobra.

U tom kontekstu Uprava KJKP „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. je odlučno krenula u najveći projekat u posljednjih 20 godina „Rekonstrukcija kotlovnice Zvijezda i hidraulička optimizacija rada kotlovnice“, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja na okoliš, smanjenja emisije CO2 u zrak, kvalitetnije usluge svojim korisnicima koji se snabdijevaju toplotnom energijom sa kotlovnice „Zvijezda“, uticaja na veću energetsku učinkovitost kao i doprinosu razvoja infrastrukture na cijelom području Kantona Sarajevo.


Oprema koja je trenutno ugrađena u kotlovnici je starija od 30 godina, cirkulacione pumpe su predimenzionirane, što uzrokuje probleme nedozvoljenog nivoa emisije polutanata, neracionalno trošenje električne energije, velike buke i veliki broj kvarova.

Sve navedeno rezultira velikim zagađenjem zraka i okoline, kao i nastanak ekološki štetnog otpada pri remontu opreme. Implementacija ovog projekta kroz ugradnju moderne opreme dovest će do smanjenja potrošnje električne energije za minimalno 25% i gasa za minimalno 15% godišnje a samim tim i do značajnog smanjenja navedenih negativnih uticaja.


Kompletna rekonstrukcije kotlovnice „Zvijezda“ toplotne snage 12 MW podrazumijeva ugradnju nove savremene opreme, kao i automatsku hidrauličku optimizaciju rada kotlovnice. Kotlovnica će biti povezana na postojeći sistem daljinske kontrole i upravljanja Toplana - SCADA sistem. Zadržava se prirodni gas kao osnovno gorivo, a ekstra lahko lož ulje (ELLU) kao alternativno gorivo, kao i postojeći dimnjak.


Odgovarajući pozitivno na postavljene zahtjeve, rekonstrukcijom starih kotlovskih postrojenja potvrđujemo da KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo kontinuirano ulažu napore da svojim korisnicima pruže što kvalitetniju uslugu, uveliko radimo na zaštiti čovjekove okoline, doprinosimo smanjenju stepena zagađenosti glavnog grada BiH općenito, kao i razvoju sigurnog, ekološki prihvatljivog i ekonomičnog načina zagrijavanja.