SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Aktivnosti u KJKP "Toplane - Sarajevo" u periodu van sezone grijanja

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Aktivnosti u KJKP "Toplane - Sarajevo" u periodu van sezone grijanja

U periodu van sezone grijanja KJKP "Toplane" Sarajevo" d.o.o poduzimaju čitav niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju i rekonstrukciji toplifikacionih sistema ili dijelova sistema, u cilju bolje pripreme za narednu sezonu grijanja koja prema Uredbi o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije počinje kada dva dana uzastopno prosječna dnevna temperatura vanjskog zraka bude jednaka ili ispod 12 stepeni celzijusa a najkasnije 15. oktobra. U tom kontekstu vrši se kompletan remont kotlovskih postrojenja, toplotnih podstanica, distributivne mreže sa pripadajućim šahtovima i mjerača utroška toplotne energije što podrazumijeva pripremu instalacija u toplifikacionim sistemima, održavanje i zamjenu dotrajalih dijelova, na kojima su u toku grijne sezone uočeni tehnički nedostaci kao i moguća poboljšanja u kvalitetu mašinske i elektro opreme.Ove aktivnosti se obavljaju kako bi Preduzeće do 20. septembra bilo pogonski spremno za početak nove sezone grijanja. KJKP "Toplane" Sarajevo" d.o.o. su u sklopu projekta povećanja energetske efikasnosti izvršile rekonstrukciju pojedinih kotlovskih postrojenja u cilju smanjenja ukupne potrošnje energije , povećanja efikasnosti cijelog sistema i smanjenje emisije štetnih tvari u atmosferu. KJKP "Toplane" Sarajevo" d.o.o. provode završne aktivnosti na izgradnji i certificiranju referentne kalibracione laboratorije za baždarenje mjerača kao dio sveobuhvatnog projekta mjerenja utroška toplotne energije. KJKP "Toplane" Sarajevo" d.o.o. su poduzele aktivnosti i na proširenju svojih toplifikacionih kapaciteta. Trenutno je u toku izgradnja priključka i priključenje poslovne zgrade "Energoinvesta" d.d., u ul. Hamdije Čemerlića br. 2, u Sarajevu na toplifikacioni sistem Toplana. Također je u toku izgradnja priključka i podstanice instalisane snage 2MW za stambeni objekat "S2", koji je još u izgradnji u ul. Zmaja od Bosne u Sarajevu, investitora "Butmir" d.o.o., Sarajevo. U saradnji sa nadležnim općinskim organima, a u skladu sa Uredbom o proizvodnji, isporuci i korištenju toplotne energije se kontinuirano provode aktivnosti na isključenju korisnika centralnog grijanja stambenih i poslovnih prostora u Kantonu Sarajevo koji imaju dugovanja prema KJKP "Toplanama" Sarajevo" d.o.o.